Rodzaje szkoleń bhp dla pracowników

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedne z najistotniejszych zagadnień, które zarówno pracownik jak i pracodawca powinien znać i bezwzględnie stosować. Rodzaje szkoleń z zakresu bhp możemy podzielić na wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich są przeznaczone dla osób które rozpoczynają pracę, natomiast okresowe szkolenia prowadzone są dla osób już świadczących pracę i w zależności od wykonywanej funkcji i stanowiska szkolenia te odbywają się z góry ustalonym czasie.

Harmonogramy szkoleń z zakresu bhp dla pracowników

szkolenia bhp dla pracownikówZagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są ważnym elementem w miejscu pracy i każdy z pracowników powinien posiadać elementarną wiedzę z tego zakresu. Dlatego też ustawodawca polski wprowadził obligatoryjny obowiązek odbycia szkoleń, przez nowo zatrudnionych pracowników, jak i dla pracowników już świadczących pracę. Harmonogram szkolenia bhp dla pracowników jest bardzo różnorodny. Jednak dla nowo zatrudnionych osób na szkoleniu omówione zostają przepisy prawne związane z bhp, omówione zostają ryzyka, które mogą wystąpić podczas wykonywania pracy. Z tym, że dużą uwagę także zwraca się na skutki wystąpienia zagrożeń oraz możliwości ich zapobiegania. Należy też podkreślić, że w zależności od zajmowanego stanowiska pracownicy szkoleni są pod różnym kątem, ponieważ z innymi zagrożeniami w miejscu pracy spotka się pracownik administracyjno-biurowy, nauczyciel chemii, fizyki, języka polskiego czy matematyki a już całkiem innymi kierowca czy rzemieślnik. Drugim rodzajem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są szkolenia okresowe, które organizowane są przez pracodawcę dla pracowników już pracujących. Przepisy prawa również w tym zakresie określają co jaki czas mają się one odbywać i tak pracownicy administracyjno-biurowi odbywają szkolenia nie rzadziej niż raz na 6 lat, pracownicy na stanowiskach robotniczych wykonujący pracę w warunkach szczególnie niebezpiecznych co 1 rok, natomiast osoby kierujące załogą, mistrzowie czy brygadziści nie rzadziej niż raz na 5 lat. Także rozbieżność czasowa jest duża i uzależniona od pełnionych funkcji.

Niewątpliwie bezpieczeństwo i higiena pracy to ciekawe zagadnienia, a ich znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Z tego względu ustawodawca nakazał ich odbywanie i szczegółowo uregulował co ma być poruszane podczas szkoleń. Bhp jest także istotne z punktu widzenia pracodawcy, bowiem nie tylko pracownik powinien wiedzieć jakie ma obowiązki ale również pracodawca powinien dysponować wiedzą na temat obowiązujących przepisów dotyczących bhp.